CENTAR ZA KULTURU DIJALOGA NA ZAJEDNIČKOM SASTANSKU S PREDSTAVNICIMA GRADA KARLOVCA S CILJEM JAČANJA SURADNJE NA POTICANJU INTEGRACIJE OSOBA POD MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM
August 26, 2021
NOVI POČETAK NA PUTU KA OSTVARENJU SNOVA NAŠEG NOVOG SUSJEDA
September 6, 2021

DOPRINOS CENTRA ZA KULTURU DIJALOGA IZRADI AKCIJSKOG PLANA GRADA ZAGREBA ZA INTEGRACIJU

Na razini država članica EU-a integracijske politike gradova postaju sve značajnije i vidljivije od početka 2000-tih. Povećava se vidljivost lokalnih integracijskih politika, prvenstveno putem različitih mreža i inicijativa u koje se uključuju gradovi, a neke od njih podržava i EU. Uključivanje u ovakve mreže potiče razmjenu dobrih praksi i međusobno učenje te doprinosi većoj vidljivosti gradova na europskoj i međunarodnoj razini. Jedna od takvih mreža je i EUROCITIES u okviru čijeg projekta Connection Grad Zagreb radi na izradi strateškog lokalnog dokumenta za integraciju.

 

Politika integracije u velikoj je mjeri koncentrirana na nacionalnoj razini vlasti. Zbog relativno malog broja migranata, većinom državljana zemalja iz regije koji s hrvatskim društvom dijele povijesno-institucionalno naslijeđe, sličan jezik i kulturne obrasce, politika integracije usmjerena je prvenstveno na osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita. Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina kao središnje nacionalno tijelo za integraciju 2018. godine izradilo je Okvir za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita na lokalnoj razini kao potporu jedinicama lokalne i regionalne samouprave Republike hrvatske u izradi lokalnih strategija i akcijskih planova za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita.

 

U praksi najveći broj osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita žive u Zagrebu.

Grad Zagreb je prva lokalna jedinica koja je pristupila izradi i donošenju lokalnog strateškog dokumenta za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita. Naime, Grad Zagreb je proveo javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu akcijskog plana Grada Zagreba za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za razdoblje od 2021. do 2022. Dokument potiče lokalnu zajednicu na sudjelovanje u integraciji obzirom da se integracija najefikasnije i najizravnije ostvaruje na lokalnoj razini.

 

Specifični ciljevi za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u Gradu Zagrebu razrađeni su kroz pet tematskih područja:

  1. Socijalna zaštita
  2. Zdravstvena zaštita
  3. Učenje jezika i obrazovanje
  4. Rad i zapošljavanje
  5. Jačanje lokalnih kapaciteta
  6. Međugradska i međunarodna suradnja

 

Akcijski plan Grada Zagreba za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita bio je povod i za radni sastanak voditeljice Ureda za ljudska prava Grada Zagreba, Jane Radić i izvršne direktorice Centra za kulturu dijaloga, Nejre Kadić Meškić na kojem su razrađeni prijedlozi Centra za unapređenje Nacrta akcijskog plana te pronađeni sinergijski elementi u zajedničkom djelovanju u području integracije.

 

Centar za kulturu dijaloga aktivno djeluje u području integracije osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom u Zagrebu kroz projekt Novi susjedi – uključivanje osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom u hrvatsko društvo koji provodi u suradnji s Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Hrvatske. Projekt je sufinanciran iz Fonda za azil, migracije i integraciju te Vlade Republike Hrvatske.

 

CCD
CCD

Comments are closed.