KORISNICI/CE PROJEKTA ”NOVI SUSJEDI” U POSJETI MEĐUNARODNOJ VRTNOJ IZLOŽBI FLORAART NA BUNDEKU
June 6, 2021
POZIV NA DAN OTVORENIH VRATA NOVIH SUSJEDA
June 15, 2021

TIM CENTRA ZA KULTURU DIJALOGA DIJELOM SAVJETODAVNE SKUPINE UREDA ZA LJUDSKA PRAVA I PRAVA NACIONALNIH MANJINA

Djelatnici Centra za kulturu dijaloga dijelom su novoosnovane Savjetodavne skupine državljana trećih zemalja i osoba migrantskog porijekla kojom koordinira Ured za ljudska prava i prava nacionalnim manjina kroz projekt INCLuDE – Međuresorna suradnja u osnaživanju državljana trećih zemalja.

 

Tim Centra za kulturu dijaloga kroz djelovanje u Savjetodavnoj skupštini doprinosi pospješivanju procesa integracije predstavljajući glas potreba državljana trećih zemalja i osoba migrantskog porijekla uključujući i osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom u Republici Hrvatskoj. Uključivanjem tima Centra za kulturu dijaloga u kreiranje, implementaciju i evaluaciju integracijskih politika i strategija doprinosimo kreiranju politika i provedbi politika po mjeri osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom. Davanjem preporuka za savladavanje izazova koji se javljaju u provedbi akcijskih planova integracije kroz iskustvo na terenu i izravni rad s osobama u pokretu doprinosimo ostvarivanju punih potencijala novih susjeda u hrvatskom društvu, punoj integraciji i socijalnoj koheziji.

 

Savjetodavna skupština u koordinaciji Ureda za ljudska prava sastajat će se dva puta godišnje uz održavanje kontinuirane komunikacije kako bi se doprinijelo ciljevima na koje je usmjereno njeno djelovanje.

„Krajnja je svrha stvaranje uključivog društva izgrađivanjem jednakog pristupa svih članova društva za političko i društveno sudjelovanje te pridonošenje uspostavi sustava azila, prihvata i integracije.“, riječi su voditeljice projekta INCLuDE, Mirele Šavrljuge.

 

Ovo je samo jedan od oblika suradnje Centra za kulturu dijaloga i Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina koji su svojim djelokrugom rada i nadležnosti prirodni suradnici Centru u kreiranju interkulturnih društava ravnopravnih građana i građanski hrvatskog društva koji ravnopravno sudjeluju u svim društvenim procesima.

 

Autor fotografije: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

 

CCD
CCD

Comments are closed.