Projekti centra za kulturu dijaloga
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU PRIJENOSNIH RAČUNALA
November 20, 2020
PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA ŽENAMA U POKRETU U VRIJEME EPIDEMIJE COVID – 19
November 25, 2020

Danas, simbolično na Međunarodni dan dječjih prava, voditeljica projekta Novi susjedi – uključivanje osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom u hrvatsko društvo, Nejra Kadić Meškić i projektna asistentica, Elvira Omerović sastale su se s predstavnicama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gđom Margaretom Jelić i gđom Dinkom Čorkalo Biruški koje uz podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja RH provode projekt IRCiS (Integracija djece izbjeglica u školama: Istraživanje efikasnosti školskih intervencija u izgradnji pozitivnih međugrupnih odnosa djece izbjeglica i domicilne djece u Hrvatskoj).

Danas Međunarodni dan dječjih prava obilježava 31. godišnjica Konvencije o pravima
djeteta. Ona je usvojena na Glavnoj skupštini UN-a 20. studenog 1989. godine. Hrvatska ju je
prihvatila 1991. godine. Konvencija sadrži standarde koje svaka država potpisnica mora
jamčiti svakom djetetu.

Prava se temelje na četiri opća načela:
–  Djeca ne smiju trpjeti diskriminaciju „neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri,
političkom ili drugom mišljenju, nacionalnom, etničkom ili društvenom podrijetlu, vlasništvu,
teškoćama u razvoju, rođenju ili drugom statusu djeteta, njegovih roditelja ili zakonskih
skrbnika.“

–  Imaju pravo na život i razvoj u svim poljima života.
–  Kada se donose odluke ili izvršavaju postupci koji utječu na dijete ili na djecu kao skupinu,
najvažnija mora biti dobrobit djeteta.
–  Djeci se mora omogućiti aktivno sudjelovanje u rješavanju svih pitanja koja utječu na njihov
život te moraju imati slobodu izražavanja mišljenja.

 

Iskustva pokazuju kako se djeca u pokretu susreću s brojnim izazovima u procesu integracije i
uključivanja u društvo države primateljice, pa tako i hrvatsko društvo.
Za bolju lokalnu integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita potrebno je,
između ostalog, i prevenirati mogućnost diskriminatornog postupanja lokalnih službenika/ca
i stručnih djelatnika/ca kroz razvoj njihovih kompetencija, osobito u lokalnim javnim
službama.

Danas smo osmišljavanjem i kreiranjem sinergijskog djelovanja u oblasti obrazovanja i
školske integracije djece u pokretu udružili snage u kreiranju poticajnog školskog okruženja
za uspješnije, lakše i brže međusobno prihvaćanje i socijalnu interakciju i time posljedično –
zdravije i sretnije djetinjstvo.

Važnu ulogu u zagovaranju, promicanju prava, jačanju dijaloga i akcija u izgradnji boljeg
svijeta za djecu imaju svi dionici društva uključujući vjerske poglavare, vladine čelnike/ce,
korporativne moćnike, medijske profesionalce/kinje, javne službenike/ce i stručne
djelatnike/ce, nevladin sektor, prosvjetne i zdravstvene djelatnike/ce i sve druge.

 

Za početak, zapamtimo ih kao Malak, Asaada, Zahraau, Alaau, Ahmada, Douaau, Mazena,
Tahsana, Taharata, Tahmida, Rozhata, Robara, Remana, Kimiu, Kianu, Yazdana takvim
jedinstvenim i posebnima kakvi jesu a ne isključivo kao djecu izbjeglice.

Projekt “Novi susjedi – uključivanje osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom u hrvatsko
društvo” provodi Centar za kulturu dijaloga u suradnji s MUP-om RH, a sufinanciran je od
strane Fonda za azil, migracije i integraciju i Vlade Republike Hrvatske.

 

CCD
CCD

Comments are closed.