ZAJEDNIČKI ODLAZAK NA KAZALIŠNU PREDSTAVU
October 27, 2020
CKD NA KONFERENCIJI ”ŠKOLSKA INTEGRACIJA DJECE IZBJEGLICA – IZAZOVI I MOGUĆA RJEŠENJA”
November 6, 2020

RAZMJENA ISKUSTAVA S 18 ZEMALJA EUROPE O MIGRACIJSKIM POLITIKAMA NA DRUGOM EUROPSKOM DIJALOŠKOM FORUMU

Centar za kulturu dijaloga bio je sudionikom Drugog Europskog dijaloškog foruma o politikama uključivanja i integracije izbjeglica i migranata u europsko društvo u organizaciji KAICIID-ove Mreže za dijaloga (www.network4dialogue.eu).

Centar je članica Mreže za dijalog koja ima važnu ulogu u oblikovanju diskursa o migracijama čineći vidljivom i ljudsku stranu migranata i izbjeglica.

 

Europski dijaloški forum o migracijskim politikama predstavlja godišnju platformu koja okuplja ključne dionike koji rade na društvenom uključivanju izbjeglica i migranata u Europi. Forum je okupio različite sudionike/ce u interaktivnim diskusijama koje kombiniraju različite perspektive i grade mostove između različitih aktera koji rade s izbjeglicama i migrantima širom Europe. Forum je također podržao i nove pravce prema dijalogu u migracijskim politikama i ukazao važnost doprinosa misije i iskustva organizacija koje djeluju na terenu ka radu donositelja odluka.

 

Ovogodišnji forum bio je fokusiran da trenutne procese društvenog uključivanja izbjeglica i migranata u Europu. Forum ne tretira pitanje sigurnosti granica ili reformi i procedura u sustavu azila, već odgovara na pitanje kako dijalog može doprinijeti socijalnoj koheziji i društvenom uključivanju izbjeglica i migranata u Europi. Shodno tome, Forum je obuhvatio tri teme:

  • Jačanje socijalnog uključivanja u obrazovanje,
  • Izgradnja povjerenja u lokalne zajednice,
  • Preoblikovanje diskursa o migracijama.

 

Drugi Europski dijaloški forum održan je online uslijed pandemije virusa Covid-19 na jednoj od virtualni platformi. Forum je u dijalogu o migracijskim i integracijskim politikama okupio više od 80 sudionika/ca iz 18 zemalja Europe iz različitih područja poput predstavnika/ca vlasti na lokalnim, nacionalnim i EU nivou, predstavnika/ca akademske zajednice, donositelja odluka i savjetnika u procesu donošenja odluka, te religijskih lidera i predstavnika/ca međunarodnih i nevladinih organizacija.

 

Izvršna direktorica Centra, Nejra Kadić Meškić facilitirala je dijalogu o gradnji povjerenja u lokalne zajednice.

 

Dijalog je promican kao alat za poticanje otvorenosti i razumijevanja prema različitostima. Pružajući siguran prostor za dijalog, Europski dijaloški forum omogućio je sudionicima/ama da dijele iskustva i perspektive trenutnih europskih politika prema izbjeglicama i migrantima. Ovi inputi rezultirali su produbljivanjem suradnje između donositelja odluka, religijskih lidera i nevladinog sektora i doprinio razvoju preporuka za unapređenje politika u ovom području.

 

CCD
CCD

Comments are closed.